14/09/16 – ZEN Fauna + CYM Buzz Cut

Back to Litters

Girls

1x albino lc girl – STAYING
2x himi lc girls – 1 STAYING, 1 Jodi

Boys

1x albino lc boy – Monica
2x himi lc boys – 1 Glynis

Pedigree

Sire Cyclone Buzz Cut Himalayan Longcoat Lucy Lou PJ Siamese Fox Tilly's Male Unknown
Guardian's Gathering Female Unknown
Minion Arianwen Himalayan Longcoat MIN Mystery Man Black Rex
-
Dam Zen Fauna Pink Eyed White Longcoat Zen Aether Pink Eyed White Standard Zen Zeus Bone Agouti Fox Standard
Zen Fleur Delacour Bone Marked Standard
Zen Kenzi Bone Longcoat Zen Zeus Bone Agouti Fox Standard
Minion Aoife Chocolate Reverse Siamese Fox Standard